Efterslægtens bestyrelse

Hvad og hvem?

HF-Centret Efterslægten er en selvejende institution og ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Efterslægtens daglige ledelse står til ansvar over for Undervisningsministeriet og over for bestyrelsen.

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter at:

  • træffe beslutning om udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet
  • fastlægge retningslinjer for vores virksomhed
  • sikre forsvarlig forvaltning af vores midler
  • godkende vores budget og regnskab
  • ansætte og afskedige rektor

Rektor har ansvaret for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse over for bestyrelsen.

Efterslægtens bestyrelse

Bestyrelsen for Efterslægten har følgende medlemmer:

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand udpeget af Professionshøjskolen UCC

Henrik Rasmussen, repræsentant for Region Hovedstaden

Jan Barslev, udpeget ved selvsupplering

Karina E. Eriksen, udpeget ved selvsupplering

Line Holst Shelde, lektor, personalerepræsentant

Nanna Grave Poulsen, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Clara Fehrmann, 2.A, kursistrepræsentant med stemmeret

Madeleine Maria Grønkjær-Sawaed 1.H, kursistrepræsentant uden stemmeret

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Anne Frausing, rektor (uden stemmeret)

Som sekretær: Steen Langvad, vicerektor (uden stemmeret)

Bestyrelsen kan kontaktes via rektor (af@hfc.dk)